Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd MKS Bolesłavia Bolesławiec, informuje że w dniu 17 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej BOK – MCC odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborczego klubu. Drugi termin zebrania przewidziano na godzinę 17:15.

Proponowany porządek zebrania

I Organizacja zebrania i sprawozdanie z działalności MKS Bolesłavia

 • Otwarcie zebrania
 • Sprawdzenie obecności i kworum
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 • Wybór przewodniczącego zebrania,
 • Wybór protokolanta
 • Wybór komisji mandatowej
 • Wybór komusji skrutacyjnej
 • Wybór komisji uchwał i wniosków
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Regulaminu zebrania
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
 • Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 • Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 • Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
 • Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

II Wybory

 • Zgłaszanie kandydatur na wybór kandydatów na członków Zarządu
 • Głosowanie na kandydatów na członków Zarządu
 • Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania
 • Zgłaszanie kandydatur na wybór kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 • Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania
 • Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu MKS Bolesłavia i Komisji Rewizyjnej MKS Bolesłavia
 • Zgłaszanie kandydatur na Delegatów na Zjazd DZLA
 • Głosowanie na kandydatów na Delegatów na Zjazd DZLAOgłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania
 • Przedstawienie propozycji zmian w Statucie
 • Dyskusja w sprawie zmian w Statucie
 • Przyjęcie uchwały nad zmianami w Statucie

III Wnioski

 • Wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
 • Zakończenie zebrania
What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz