Marka Town & Coun­try ist­nieje od 15 lat na rynku europej­skim i jest sym­bolem doświad­czenia zdobytego przy budowie ponad 20 000 domów. Sys­tem powstał w Niem­czech w 1997 i od tego czasu obser­wować można ciągły roz­wój firmy. Town & Coun­try to obec­nie marka numer 1 w Niem­czech, w branży budowy domów jed­norodzin­nych.

Sieć regional­nych przed­stawicieli liczy obec­nie ponad 300 placówek w czterech pań­stwach europej­skich. Cen­trala firmy znaj­duje się w mie­ście Beh­rin­gen, w środ­kowych Niemczech.Tajem­nicą suk­cesu firmy jest oferowanie wysokiej jako­ści domów w tech­nologii murowanej w dobrej cenie oraz kom­plek­sowa obsługa klienta. W ofer­cie mamy ponad 30 domów jed­norodzin­nych i bliź­niaków, z których każdy może być dostosowany do indywidual­nych upodobań klienta. Dzięki połączeniu stan­dar­dowej bryły budynku z elemen­tami na życzenie klienta, każdy dom jest bez­pieczny i funk­cjonalny, a zarazem ma swój nie­po­wtarzalny urok i indywidualny charak­ter. Pierw­sze domy Town & Coun­try w Pol­sce powstały w okolicach Szczecina. Pol­scy klienci cenią sobie znaną nie­miecką markę, a co za tym idzie solidne wykonanie i funk­cjonal­ność. Tak jak i w innych krajach, rów­nież w Pol­sce klienci mogą wybierać spo­śród projek­tów w stylu tradycyj­nym, nowoczesnym lub śródziem­nomor­skim. Naj­chęt­niej wybierane są domy o powierzchni do 120 m z pod­daszem użytkowym.

Firma Marka Town & Coun­try jest sponsorem koszulek MKS Bolesłavia na sezon 2013.

 

Projekt www.disena.pl Eryk Lewandowski & JSG

 

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz