Podział środków na sport młodzieżowy w Bolesławcu – trwa polemika z UM

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Bolesławiec (29.02.2012) w imieniu bolesławieckich klubów sportowych radny Stanisław Wiącek złożył interpelację następującej treści: ?W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2012 roku w zadaniu  nr  1:

?Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin? określono kryteria, które muszą spełnić podmioty by móc starać się o dofinansowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Sportu z 2012 r. na prośbę Pani Naczelnik Sulskiej do wniosku dotyczącego zadania nr 1 dany klub miał dostarczyć:

– licencję klubową oraz harmonogram rozgrywek zespołowych lub indywidualnych w danej dyscyplinie sportowej i odpowiedniej kategorii wiekowej organizowanych przez związek sportowy za rok 2011 lub na 2012,

– przewidywaną liczbę startów jednego zawodnika w zawodach sportowych, w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej w ciągu roku kalendarzowego,

–  przewidywaną liczbę zawodników posiadających licencję wydaną przez związek sportowy, którzy regularnie uczestniczą w zawodach organizowanych i prowadzonych przez związek sportowy,  z uwzględnieniem charakteru rozgrywek (indywidualne, drużynowe) oraz kategorii wiekowej.

Kryteria:

Czy wszystkie kluby, które złożyły wnioski spełniły ogłoszone w konkursie kryteria?
Czy podane kryteria podczas rozstrzygania konkursu były przestrzegane?
Czy brane były pod uwagę kryteria, które nie były podane do opinii publicznej?

Dane we wnioskach:

Czy zostały sprawdzone dane  (licencje, kalendarz startów w 2011 lub 2012 r.) zawarte we wnioskach u instytucji sprawujących kontrolę na klubami (Polskie lub Wojewódzkie Związki Sportowe)?

Czy ilość licencji zawodniczych, harmonogram startów i ilość osobostartów, które w zadaniu nr 1  były jedynymi kryteriami zostały potwierdzone danymi osobowymi, czy została podana wyłącznie liczba nie potwierdzona żadnymi dokumentami?

Inne:

Czy mimo, że kluby lub ich sekcje, które we wcześniejszych latach nie wywiązały się z umów z Urzędem Miasta w bieżącym roku otrzymały dofinansowanie?

Ponadto proszę o udostępnienie kserokopii 14 wniosków 6 podmiotów, które ubiegały się o dofinasowanie w zadaniu nr 1 (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ?Star Bol?, MKS Bolesłavia, BKS Bobrzanie, Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS, TOP Bolesławiec, Klub Sortowy ? KOLONIA?).?

Z-ca Prezydenta Miasta Kornel Filipowicz na sesji RM poinformował radnego, że otrzyma on pisemną odpowiedź na w/w interpelację w terminie statutowym.

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz